" रहिमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए न ऊबरै, मोती मानुस, चून।। "

By exam_gyan at 14 days ago • 0 collector • 12 pageviews

रूपक

उत्प्रेक्षा

श्लेष

यमक

Requires Login

Log in
Information Bar
Loading...