कुन्द इन्दु सम देह, उमा रमन करुण अयन।

By exam_gyan at 17 days ago • 0 collector • 4 pageviews

उपमा

प्रतीप

श्लेष

दृष्टांत

Requires Login

Log in
Information Bar
Loading...